ГалоўнаяБiблiятэкарамСацыяльна значымыя выданніСацыяльна значымыя выданні за 2015 годРУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»"

РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»"

№ п/п
Аўтар, назва
Мова
Ул.-выд. лісты
Агульны тыраж, тыс. экз.
Папярэдні адпускны кошт
1 экз., руб.
Выданні, якія фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту праз Нацыянальную акадэмію навук Беларусі
1.
Яўгенія Янішчыц. Збор твораў. Т. 1
Бел.
20,0
1,0
67 000
2.
Белорусское градостроительное искусство: средневековое наследие, Ренессанс, барокко, классицизм.
Чантурия Ю.В.
Рус.
90,0
1,0
260 000
3.
Беларуская літаратура. Кніга для дадатковага чытання. 5 клас
Бел.
30,0
1,0
66 850
4.
Беларуская літаратура ХVІ ст.
Укладанне, прадмова, каментарыі, пераклады і адаптацыі І. В. Саверчанкі
Бел.
30,0
1,5
68 600
5.
Летапісы і хронікі даўняй Беларусі.
Укладальнікі: Корань В.А., Чамярыцкі В.А.
Серыя "Помнікі даўняга пісьменства Беларусі"
Бел.
30,0
1,0
48 500
6.
Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Выпуск 35
Бел.
28,0
0,4
69 300
7.
Тэксталогія твораў Івана Шамякіна.
Калектыў аўтараў
Бел.
20,0
0,2
76 280
8.
Метрыка ВКЛ. Кніга судовых спраў № 272 (1576–1579 гг.).
Укладанне А.А. Мяцельскага
Бел.,
старабел.
35,0
0,3
94 800
9.
Узаемадзеянне беларускіх і расійскіх партызанскіх фарміраванняў у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1944 гг).
Крыварот А.А.
Бел.
11,0
0,3
46 100
10.
Беларусь: памятное лето 1944 г.
Сборник научных статей.
Рус.,
бел.
40,0
0,5
92 100
11.
Надписи на стенах тюрем Беларуси периода немецкой оккупации 1941–1944 гг.: неизвестные сведения НКВД СССР.
Литвин А.М.
Рус.
10,0
0,2
53 300
12.
1945-й: долгий путь к Победе.
Третьяк С.А.
Рус.
13,0
0,3
51 000
13.
Вклад белорусского народа в Победу.
Коваленя А.А. и др.
Рус.
20,0
0,5
61 300
14.
Гісторыя філасофскай думкі Беларусі ў 6-ці тамах. Т. 4. у 2 кнігах. Кн. 1
Бел.
35,0
0,6
82 900
15.
Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы профилактики пьянства.
Павловская О.А., Онуприенко С.П., Захарова Н.Е. и др.
Рус.
20,0
0,5
61 300
16.
Западная социология: современные парадигмы. Антология.
Составители Соколова Г.Н., Титаренко Л.Г.
Рус.
30,0
0,2
113 500
17.
Беларусь: судьба и выбор
Лазаревич А.А., Левяш И.Я.
Рус.
28,0
0,3
73 500
18.
Этнокультурные процессы Центральной Беларуси (Минщины) в прошлом и настоящем.
Рус.
30,0
0,3
107 530
19.
Нарысы гісторыі культуры Беларусі. Т. 3. Кн.1
Бел.
60,0
1,5
146 200
20.
Народная медыцына: рытуальна-магічная практыка.
Уклад. і прадм. Т.В. Валодзінай. (Беларуская народная творчасць). 2-е выд., дапрацаванае
Бел.
42,0
0,3
144 350
21.
Грамадская культура Рэчыцкага Палесся.
Часлаў Пяткевіч. Пераклад з польскай мовы
Бел.
20,0
0,3
78 650
22.
Род князёў Друцкіх у Вялікім Княстве Літоўскім (ХIV–XVIII ст.): геральдыка, генеалогія, маёнткі.
А. Шаланда, С. Рыбчонак, Р. Аляхновіч
Бел.
12,0
0,5
45 670
23.
Метрыка ВКЛ. Кніга запісаў № 42 (1556–1562 гг.)
Укладанне Менжынскага В.С.
Бел.,
старабел.
18,0
0,3
53 250
24.
Сельская община в Беларуси в XVI–XVIII вв. Голубев В.Ф.
Рус.
45,0
0,2
154 200
25.
Славяне на территории Беларуси в догосударственный период.
Под науч. ред. Левко О.Н.
Рус.
45,0
0,3
140 150
26.
Царква, дзяржава, людзі: канфесійны фактар у сацыяльнай гісторыі Беларусі канца ХVІІІ–пачатку ХХ ст.
Бел.
30,0
0,2
124 300
27.
Беларусь в войнах и военных конфликтах ХХ столетия.
Коллектив авторов
Рус.
20,0
0,6
52 250
28.
Военные конфликты на Дальнем Востоке и Беларусь (1921–1941 гг.).
Воронкова И.Ю.
Рус.
17,0
0,3
83 400
29.
Усеагульная гісторыя ў працах беларускіх даследчыкаў 1920-х гадоў. Анталогія.
Рэдкал. Кошалеў М.К. і інш. Серыя "Помнікі гістарычнай думкі Беларусі"
Бел., рус.
15,0
0,3
63 500
30.
История белорусской государственности. В 3 кн.
Коваленя А.А. и др. Книга 1. IX–XVIII вв.
Рус.
40,0
0,4
117 200
31.
История белорусской государственности. В 3 кн.
Коваленя А.А. и др. Книга 2. Конец XVIII – начало XX в.
Рус.
40,0
0,4
117 200
32.
История белорусской государственности. В 3 кн.
Коваленя А.А. и др. Книга 3. XX – начало ХХI в.
Рус.
40,0
0,4
117 200
33.
Адваротны слоўнік беларускай мовы. Том 1–2
Бел.
100,0
0,3
302 800
34.
Достоинство личности: права и обязанности человека.
Под. ред. Евменова Л.Ф.
Рус.
40,0
0,3
96 300

Бібліятэкарам
111